Volume 10 (1993)

1. Antécédent des propositions conditionnelles: condition suflisante, condition nécessaire (et/mais non suffisante) du conséquent?

Wiesław BANYŚ

Pages: 7-36

Problem badany w artykule dotyczy możliwości traktowania antecedensa (p) zdania warun-kowego —rozumianego tutaj jako zdanie wprowadzane przez si – jako warunku wystarczającego bądź warunku koniecznego, lecz nie wystarczającego dla realizacji konsekwensa (q).

Téléchargez l'article (PDF)


2. La théorie polyphonique de la négation et l’emploi du subjonctif

Katarzyna KWAPISZ

Pages: 37-47

Artykuł jest próbą analizy użycia trybu subjonctif i jego alternacji z trybem indicatif w zdaniach przeczących z punktu widzenia teorii polifonicznej O. Ducrot i jego koncepcji negacji.
Autorka szuka odpowiedzi na pytanie, czy użycie odpowiedniego trybu zależy od użycia negacji, a jeśli tak, to od jakiego użycia: polemicznego zewnętrznego, polemicznego wewnętrznego czy deskryptywnego, oraz czy użycie trybów zależy od zasięgu negacji.

Téléchargez l'article (PDF)


3. Tous les Français ne boivent pas du vin. Réflexions sur le rapport entre la négation et le quantilieur tous

Henning N0LKE

Pages: 48-65

Jak to się dzieje, że zdanie Tous les Franęais ne bowent pas du vin znaczy, że to nie wszyscy Francuzi piją wino, a nie, jak nam to wskazuje porządek słów, że to wszyscy Francuzi nie piją wina (to znaczy, że żaden Francuz nie pije wina)?

Téléchargez l'article (PDF)


4. Impossibilité d’alterance entre l’adjectif de relation et le groupe „de + nom” en français et en italien

Małgorzata NOWAKOWSKA

Pages: 66-81

Założeniem artykułu jest znalezienie przyczyn, które nie pozwalają zastąpić rzeczownika przymiotnikiem relacyjnym (odrzeczownikowym) lub na odwrót, pełniących funkcję określnika adnominalnego. W tym celu autorka podjęła analizę grup tzw. binominalnych, ograniczając się jednak do grup zawierających rzeczownik abstrakcyjny w pozycji członu określanego i rzeczownik konkretny z pozycji członu określającego.

Téléchargez l'article (PDF)


5. Causalité et conditionnalité: sur l’interprétation causale des conditionnels

Wiesław BANYŚ

Pages: 82-94

Artykuł podejmuje kwestię interpretacji kauzatywnej zdań warunkowych, rozumianych jako zdania wprowadzane przez si.
Zdania warunkowe często interpretowane są jako wyrażające relację przyczynowo-skutkową. Do takich sądów prowadzi zazwyczaj pobieżna analiza zdań warunkowych standardowych typu Jeili jutro będzie pogoda, to pójdziemy na spacer prarafrazowanych jako Jutrzejsza ładna pogoda spowoduje, że pójdziemy na spacer.

Téléchargez l'article (PDF)


6. L’emploi perfectif des prédicats dits „imperfectifs”: verbes avoir et être

Agnieszka STAŃCZYK

Pages: 95-108

W niniejszym artykule autorka dokonała próby sklasyfikowania predykatów i konstrukcji predykatywnych z czasownikami auoir i etre uznawanych za predykaty imperfektywne i predystynowanych do imperfektywnych form czasownikowych. Dokonano podziału na predykaty stanowe imperfektywne, wyrażenia predykatywne perfek-tywne pochodzące od predykatów imperfektywnych stanowych i pozycyjnych oraz predykaty perfektywne „akcyjno-proęesywne”.

Téléchargez l'article (PDF)


7. Contrefactuel, temps, modalité

Wiesław BANYŚ

Pages: 109 -116

Artykuł analizuje zwięźle relacje między charakterystykami czasowymi okresu warunkowego kontrfaktycznego a modalnością na przykładzie zdań warunkowych szczególnego typu, który można nazwać „degresywnym” (np. Gdyby Steoenson byl prezydentem w 1953, to by byl wygrał wybory w 1952 (z czasem realizacji konsekwensa wcześniejszym od czasu realizacji antecedensa)) i stara się dać odpowiedź na pytanie, jakiego typu derywacja logiczno-semantyczna prowadzi do otrzymania tego typu zdań warunkowych.

Téléchargez l'article (PDF)