Volume 1 (1980)

Download the full issue (PDF)

Table of Contents

Wiesław BANYŚ: Quelques remarques sur la redondance de l’article en français  9
Wiesław BANYŚ: Type de prédicat et ambiguité référentielle 27
Anna Maria NOWAK: A propos des phrases impersonnelles en franęais contemporain 51
Wiaczesław NOWIKOW: Las funciones del subjuntivo y el contexto semàntico 60
Hanna SKORNIA: La caractéristique temponelle des structures prédicat-argument et le probleme de la référence 71
Halina WIDŁA: Analyse sémantdque et structurelle des prépositions locatives en franęais contemporain 83
Maria WRÓBLEWSKA-WIATER: Sur l’emploi du subjonctif en français et en polonais 102
Maria WRÓBLEWSKA-WIATER: Reanarques sur l’influence germanique en ancien français 110
Barbara WYDRO: Les fonctions de la construction participiale absolue avec le participe present 121
Katarzyna LASATOWICZ: Die deutschen e-Laute historisch betrachtet 131
Czesława SCHATTE: Zur attributiven Funktion der Nominalphrase im Deutschen und Norwegischen 141
Czesława SCHATTE, Christoph SCHATTE: Einige Bemerkungen żuto Gebrauch der Infinitivkonstruktionen im Deutschen und Polnischen 152
Christoph SCHATTE: Einige Bemerkungen zur A-rbeit mit dem Lehrbuch Moderner deutscher Sprachgebrauch von Heinz Griesbach im sprachpraktischen Unnerricht 162
Ambiguity in Natural Language, by J. C. K o o i j (par Witold ŁĘKAWA) 170
De la syntaxe à l’interprétation, par J.-C. M i 1 n e r (par Anna Maria NOWAK) 177

1. Quelques remarques sur la redondance de l’article en français

Wiesław BANYŚ

Pages: 9-26

Celem artykułu jest zasygnalizowanie kilku problemów związanych z redundancją syntaktyczno-semantyczną rodzajnika w języku francuskim oraz postawienie pytań odnośnie do istniejących koncepcji jego funkcjonowania. W części pierwszej jest poruszona kwestia redundancji rodzajnika traktowanego jako element systemu języka francuskiego. Pytania, jakie sobie autor stawia, dotyczą statusu rodzajnika w konstrukcjach nominalnych: czy można twierdzić, że w wymienionych konstrukcjach rodzajnik jest kwantyfikatorem?

Download article (PDF)


2. Type de prédicat et ambiguité référentielle

Wiesław BANYŚ

Pages: 27-50

Celem artykułu jest przeanalizowanie ewentualnych więzi między typem predykatu a możliwością pojawienia się w zdaniu wieloznaczności referencjalnej. Zwrócono szczególną uwagę na wyraźne odróżnianie poziomów analizy, na których dokonuje się badań, jako że różność owych poziomów prowadzi w sposób naturalny do różnych rezultatów badań nań dokonywanych. Zgodnie z tym postulatem autor wykazuje, jakiego typu są poziomy analizy (pragmatyczny vs językowy), na których badacze mogą studiować zjawisko wieloznaczności referencjalnej. Autor przyjmuje za punkt wyjścia poziom analizy językowej…

Download article (PDF)


3. A propos des phrases impersonnelles en franęais contemporain

Anna Maria NOWAK:

Pages: 51-59

Celem artykułu jest charakterystyka — na wybranych przykładach — nieosobowych konstrukcji przymiotnikowych typu il est agreable, bon, etc. występują­cych we współczesnym języku francuskim. W części pierwszej ukazane są istniejące, mimo różnej budowy morfologicznej omawianych języków, podobne konstrukcje realizowane w języku polskim przez formę przymiotnika o zneutralizowanych cechach gramatycznych, jaką jest przy­słówek..

Download article (PDF)


4. Las funciones del subjuntivo y el contexto semàntico

Wiaczesław NOWIKOW

Pages: 60-70

Jedną z najbardziej skomplikowanych kategorii gramatycznych języka hiszpańskiego jest tryb łączący (el modo subjuntivo), którego użycie sprawna zazwyczaj duże trudności osobom uczącym się tego języka. Artykuł ma na celu określenie podstawowej dystrybucji trybu subjuntivo, ukazanie różnic semantycznych konstrukcji i zdań, w których są używane jego formy. Proponujemy również uwzględnienie w nauczaniu języka hiszpańskiego podstawowej dystrybucji subjuntivo i reprezentacji semantycznych zdań, zawierających formy trybu łączącego…

Download article (PDF)


5. La caractéristique temponelle des structures prédicat-argument et le probleme de la référence

Hanna SKORNIA

Pages: 71-82

Artykuł jest próbą ujęcia kategorii czasu w odniesieniu do problemu referencji struktur predykatowo-argumentowych. Wiążąc referencję z kwantyfikacją szczegółową nazw odnoszących do przedmiotów oraz możliwością orzekania prawdy o zdarzeniach, wyeliminowano te typy zdań elementarnych, które nie poddają się sądowi prawdziwościowemu: a) zdania z predykatami modalnymi, b) zdania z Futurum…

Download article (PDF)


6. Analyse sémantdque et structurelle des prépositions locatives en franęais contemporain

Halina WIDŁA

Pages: 83-101

Artykuł przedstawia badania przeprowadzone w celu ustalenia, czy istnieją reguły używania przyimków przestrzennych we współczesnym języku francuskim. Dokonano tego, przeprowadzając badania około 3000 stron wybranych z prasy oraz- dwudziestowiecznej literatury francuskiej. Za kryterium doboru tekstów wzięto spodziewaną większą częstotliwość wystąpienia przyimka przestrzennego, co gwarantuje odpowiedni ilościowo materiał badawczy…

Download article (PDF)


7. Sur l’emploi du subjonctif en français et en polonais

Maria WRÓBLEWSKA-WIATER

Pages: 102-109

Artykuł stanowi studium kontrastywne użycia trybu łącznego w języku polskim i francuskim. W języku polskim formą odpowiadającą francuskiemu subjonctif jest struktura żeby+praeteritum, która jak wykazano, nie może być utożsamiana z trybem warunkowym ze względów tak semantycznych, jak i morfosyntaktycznych. Uświadomienie sobie tego faktu może ułatwić wprowadzenie trybu łącznego w nauczaniu języka francuskiego, gdyż wszystkim użyciom żeby+praeteritum w polskim odpowiada bezwyjątkowo subjonctif we francuskim.

Download article (PDF)


8. Reanarques sur l’influence germanique en ancien français

Maria WRÓBLEWSKA-WIATER

Pages: 110-120

W części wstępnej omówiono mechanizm wpływów językowych w ogóle, podając jako najważniejsze kształtujące je czynniki intensywność kontaktów, stopień pokrewieństwa języków oraz poziom cywilizacji. W zależności od nich wpływy mogą być ilościowe (zapożyczenia pojedynczych wyrazów) bądź jakościowe (zapożyczenia zarówno leksykalne, jak i morfologiczno-składniowe, a także tzw. kalki)…

Download article (PDF)


9. Les fonctions de la construction participiale absolue avec le participe present

Barbara WYDRO

Pages: 121-130

Celem artykułu jest klasyfikacja funkcji semantycznych zdań zawierających konstrukcję absolutną z imiesłowem czasu teraźniejszego. Klasyfikacja ta wynika z określenia typu relacji, którą zdanie zawierające tę konstrukcję wyraża.

Download article (PDF)


10. Die deutschen e-Laute historisch betrachtet

Katarzyna LASATOWICZ

Pages: 131-140

Linie rozwojowe dźwięków typu e w ogólnonaemieckim wyglądają zupełnie inaczej jak w dialektach. Nie ma opozycji otwarty: zamknięty w krótkich dźwiękach typu e, reprezentuje je krótkie e, które stoi w opozycji do dwóch długich [ē], [œ], [ɸ] Czyli w odrębie długich mamy do czynienia z dwoma fonemami. Fakt ten jest różnie interpretowany. Mówi się np. o dwóch systemach fonologicznych, różnicujących północ cd południa niemieckiego obszaru językowego. W górno- niemieckim zachowały się dwa długie dźwięki typu e, na północy zaś są reprezentowane przez długie zamknięte [e].

Download article (PDF)


11. Zur attributiven Funktion der Nominalphrase im Deutschen und Norwegischen

Czesława SCHATTE

Pages: 141-151

Jedną z funkcji syntaktycznych frazy nominalnej w zdaniu jest funkcja przydawki, rozumianej tutaj jako zjawisko struktury powierzchniowej. Tak ujęta przydawka daje się w większości przypadków sprowadzić do predykacji. Tylko niewielka liczba przydawek ma swoją reprezentację w strukturze głębokiej. Przy- dawka nominalna może zarówno w języku niemieckim, jak i norweskim mieć postać frazy nominalnej w dopełniaczu, frazy przyimkowej, frazy bez wykładnika przypadka, frazy w dowolnym przypadku oraz połączeń z ais i wie (som).

Download article (PDF)


12. Einige Bemerkungen żuto Gebrauch der Infinitivkonstruktionen im Deutschen und Polnischen

Czesława SCHATTE, Christoph SCHATTE

Pages: 152-161

W artykule omówiona została budowa oraz użycie konstrukcji bezokolicznikowych w języku niemieckim i ich polskich odpowiedników. Konstrukcje z bezokolicznikiem mogą w obydwu językach zastępować zdania podmiotowe, dopełnieniowe i pewne typy zdań okolicznikowych, jeśli spełnione są określone warunki. W większości przypadków dotyczy to identyczności podmiotów w zdaniu głównym i zespolonym…

Download article (PDF)


13. Einige Bemerkungen zur A-rbeit mit dem Lehrbuch Moderner deutscher Sprachgebrauch von Heinz Griesbach im sprach- praktischen Unnerricht

Christoph SCHATTE

Pages: 162-169

Artykuł poda je wyjaśnienia dotyczące układu i metody wymienionego podręcznika. Następnie omówione zostały efekty, jakie można osiągnąć korzystając z tego (podręcznika. Ważną rolę odgrywa tptaj stosowania w podręczniku terminologia, z którą prowadzący zajęcia oraz student muszą zapoznać się przed przystąpieniem do pracy z podręcznikiem…

Download article (PDF)


14. Ambiguity in Natural Language, by J. C. K o o i j (par Witold ŁĘKAWA)

Witold ŁĘKAWA

Pages: 170-176

Download article (PDF)


15. De la syntaxe à l’interprétation, par J.-C. M i l n e r (par Anna Maria NOWAK)

Anna Maria NOWAK

Pages: 177-179

Download article (PDF)