Volume 4 (1984)

1. Questioms et ambiguité réfé rentielle

Wiesław BANYŚ

Pages: 7-19

Artykuł poświęcany jest omówieniu ewentualnego wpływu parametrów’ forma pytajna/sąd kategoryczny na możliwość pojawienia się wieloznaczności referencjal- nej (WR) w zdaniu. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż „operacyjnie” WR może być określona jako wieloznaczność aktualizacyjna pozycji argumentowej zajmowanej przez deskrypcję nieokreśloną (DIND) (o zdaniach z nimi tylko mowa w artykule), to zdamy sobie sprawę, że warunkiem sine ąua non pojawienia się WR w zdaniu jest zawieszenie aktualizacji i nieaktualizacji predykatu, który implikuje daną pozycję argumentową.

Download article (PDF)


2. Quelques réflexion sur la définition sémantiąue du discours étrange par Sorin Alexandrescu

Halina GRZMIL

Pages: 20-27

Przedmiotem analizy w artykule jest semantyczna interpretacja noweli G. de Maupassanta pt. La nuit, dokonana przez Sorina Alexandrescu. Tekst ten jest przykładem typu discours zwanego „dziwnym”. Autorka porównuje proponowany model z klasyczną już koncepcją discours T. Todorova oraz próbuje odtworzyć normę metodologiczną przedstawionej analizy, która powinna stanowić część spójnej teorii o discours; tymczasem spełnia jedynie warunek sprawdzalności na konkretnym tekście-przykładzie: noweli G. de Maupassanta.

Download article (PDF)


3. La phrase impersonnelle:— problémes de description

Marek KĘSIK

Pages: 28-40

Artykuł poświęcony jest strukturze francuskich zdań nieosofoowych typu II est arrivé des hommes (Przyszli jacyś ludzie), porównywanej ze strukturą odpowiadających im zdań osobowych typu Des hommes sont arrivés (Jacyś ludzie przyszli) i zdań z inwersją stylistyczną typu Arrirvé le général (Przybywa generał). Autor wskazuje trudności, jakie napotyka opis tradycyjny i generatywny tych zdań.

Download article (PDF)


4. Réduction métonymiąue — restrictions et conséquences de son application

Teresa MURYN

Pages: 41-50

W artykule analizuje się kilka przykładów „anormalnego” użycia czasownika, tzn. takiego, który nie respektuje reguł dystrybucji selektywnej. Analiza ta prowadzi do rozgraniczenia dwóch rodzajów modyfikacji ciągu: metonimicznej i metaforycznej. Obie wywołują ten sam skutek: łamią zasady dystrybucji selektywnej czasownika.

Download article (PDF)


5. Limites du structuralisme sémantiąue

Hanna SKORNIA

Pages: 51-59

Artykuł jest refleksją nad jednym z aspektów teorii semantycznej opartej na pojęciu struktury predykatowo-argumentowej, związanym z postulowaniem abstrakcyjnej struktury semantycznej, relewantnej dla klas predykatów. Struktura ta przewiduje maksymalną ilość pozycji argumentowych semantycznie implikowanych. Chodzi o problem tzw. redukcji strukturalnych, który jest konsekwencją przyjętego założenia.

Download article (PDF)


6. A propos de la différence sémantiąue entre justics et eąuité (cas des définitions cités par des dictionnaires)

Anna SOLODUCHA

Pages: 60-67

Celem artykułu jest ustalenie relacji między dwoma predykatami wchodzącymi w skład pola semantycznego sprawiedliwości w języku francuskim: sprawiedliwość i poczucie sprawiedliwości.
Tok postępowania badawczego jest następujący: ustalenie tego, co wspólne.

Download article (PDF)


7. Sur l’emploi des verbes supports en français et en polonais

Halina WIOLA

Pages: 76-77

Artykuł jest próbą strukturalnego i semantycznego opisu operatorów dać i otrzymać w językach: francuskim i polskim. Wykorzystano wyniki testów dla języka francuskiego, przeprowadzone w Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistiąue (Paris VII) oraz porównano je z materiałem polskim. Przebadano 240 konstrukcji w ich otoczeniu syntaktycznym. Zasygnalizowano sporo podobieństw (ale i różnice) funkcjonowania operatorów w obu porównywanych językach.

Download article (PDF)


8. Some Problems Concerning a Uniform Analysis of Reflexive Verbs

Zbigniew KAŃSKI

Pages: 78- 102

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość wspólnej derywacji syntaktycznej konstrukcji z zaimkiem zwrotnym w językach, w których zaimek ten spełnia funkcje wykraczające poza powszechnie przyjęte kryteria zwrot- ności. Autor opiera swe rozważania zasadniczo na materiale polskich konstrukcji z zaimkiem się. W krytycznym omówieniu innych prac na temat syntaktycznej derywacji zaimków zwrotnych wykorzystane zostały również dane z języka rosyjskiego i włoskiego.

Download article (PDF)


9. Case Forms as Expanents of Possessicn in English and Polish

Bożena LENARTOWICZ

Pages: 103-114

Posiadanie jest rozumiane jako prawo do sprawowania fizycznego władztwa nad rzeczą, przyznawane i gwarantowane przez społeczeństwo. Rzeczy posiadane muszą więc być konkretnymi przedmiotami fizycznymi, a ich właściciele — istotami żywymi. Zarówno w języku angielskim, jak i w polskim istnieją zdania, w których wyłącznym wykładnikiem posiadania jest przypadek gramatyczny.

Download article (PDF)


10. Some Remarks on Idioms (with Eramples from Polish and English)

Tadeusz RACHWAŁ

Pages: 115-127

Celem niniejszej pracy je.st ustalenie statusu wyrażeń idiomatycznych w mo­delu interpretacyjnym gramatyki transformacyjno-generatywnej. Podejmujemy próbę usystematyzowania „defektów” transformacyjnych idiomów (rozumianych jako konstrukcje, których znaczenie nie jest funkcją znaczeń ich składników).

Download article (PDF)


11. Scripts, Plans, Goals and Understanding, by R. Sehank and R. Abelson (par Halina ABŁAMOWICZ)

Halina ABŁAMOWICZ

Pages: 128-132

Download article (PDF)