Volume 6 (1986)

1. La métaphore dans le commentaire de presse

Ewa MICZKA

Pages: 7-19

Celem niniejszej pracy jest zbadanie funkcjonowania metaforyki komentarza prasowego. Wiedząc, iż podstawową funkcją komentarza jest przekonanie czytelnika do idei nadawcy, oraz iż funkcja ta, zbiegając się z tendencją do wyłączenia krytycznej świadomości odbiorcy, nader często przeradza się w perswazję, możemy założyć, że metafora jako jeden z elementów językowych budujących komentarz uczestniczy w realizacji jego funkcji perswazyjnej.

Download article (PDF)


2. Dérivation des adjectifs dénominaux en français — état de recherche

Witold ŁĘKAWA

Pages: 20-35

Autor, analizując istniejące opisy derywacji przymiotników odrzeczownikowych, dochodzi do stwierdzenia, że trudności wynikające z przyjęcia perspektywy syn- taktyczno-semantycznej nie wynikają z różnic planów syntaktycznego i semantycznego, ale są rezultatem różnych koncepcji określania właściwości wyrażeń. Fakt, że można pogodzić te dwie perspektywy, potwierdza koncepcja Bally’ego, który ściśle łączy zjawisko transpozycji z ekwiwalencją funkcjonalną, chociaż tę ostatnią pozostawia nie wykorzystaną.

Download article (PDF)


3. Phrases impersonnelles à prédicat non-verbal et leurs transformées en français et en polonais

Anna Maria NOWAK

Pages: 36-63

W niniejszym artykule autorka omawia klasę, która realizuje model zawierający cztery argumenty: trzy osobowe i jeden zdaniowy. Punkt wyjścia do obserwacji stanowi najpełniejsza pod tym względem realizacja powierzchniowa, zawierająca dwa argumenty osobowe i jeden zdaniowy. W dalszej części artykuł przedstawia permutacje i redukcje, jakim mogą one podlegać, a także konfrontuje je z językiem polskim.

Download article (PDF)


4. Systéme temporel chez Reichenbach

Hanna SKORNIA

Pages: 64-70

Przedstawiona analiza, a raczej krótka refleksja, jest próbą weryfikacji adekwatności proponowanego modelu opartego na relacji między trzema punktami: punktem mowy (S), zdarzeniem (E) i punktem odniesienia (R). Wykazano asymetrię struktury czasów, za którą przemawiają trzy fakty…

Download article (PDF)


5. Remarąues sur le redoublement d’objet dans les langues romanes et slaves du sud

Jacąues VEYRENC

Pages: 71-82

Celem artykułu było wykazanie, że istnieje eksplikaćja reduplikacji zaimka niezależnie od segmentacji oraz faktu, że w ewolucji systemów mogło mieć miejsce pomieszanie zjawisk reduplikacji zaimka z segmentacją opartą na anaforze. Autor podjął problematykę interferencji, sytuując działanie początkowe jej me-chanizmu nie w składni ale w prozodii, co oznacza, że kontakt z innymi elementami wpływa w pierwszym rzędzie na rozmieszczenie jednostek wypowiedzi, a dopiero później ingeruje w płaszczyznę składniową.

Download article (PDF)


6. La distribución de las formas gramaticales -ra, -ria en el idioma español en comparación eon sus equivalentes en el idioma polaco

Joanna WILK-RACIĘSKA

Pages: 83-100

Celem artykułu jest zasygnalizowanie kilku problemów związanych z istniejącą koncepcją funkcjonowania form gramatycznych -ra, -ria w ramach reguł syntaktyczno-sesnantycznych współczesnego języka hiszpańskiego. W pierwszej części dokonano analizy dystrybucji powyższych form w zdaniach typu warunkowego, która pozwoliła na wysunięcie hipotezy, że dystrybucja ta nie zawsze zgodna jest z regułami syntaktyczno-semantycznymi, a mimo to wprowadzane różnice użycia nie powodują zmiany wartości logicznej wypowiedzeń.

Download article (PDF)


7. Les circonstanciels d’itération en français et en polonais

Barbara WYDRO

Pages: 101-116

Celem artykułu jest zbadanie współwystępowania okoliczników iteracji z formami czasu przeszłego w języku francuskim i polskim. Interpretowane za pomocą kwantyfikatora ogólnego i egzystencjalnego, wyrażenia takie jak zawsze, nigdy — zostały wyłączone z opisu.

Download article (PDF)